Pectinia (Pectinia pygmaeus)

« Back to species overview page