Giant metallic ceiba borer (Euchroma gigantea)

« Back to species overview page