European free-tailed bat (Tadarida teniotis)

« Back to species overview page