Euphrasia (Euphrasia minima)

« Back to species overview page