Media donors

Geng Baorong

Bioengineering College Fujian Normal University 172 Chengpu Road Cangshan
Fuzhou
Fujian
350007
China
Tel: 086-591-83465196
Fax: 086-591-83484739
Email: brgeng@fjnu.edu.cn

back ]